Statuten

 1. Naam en oprichtingsdatum
  1. De vereniging draagt de naam Varsseveldse Lawn Tennis Club "VLTC" en is opgericht op dertien juli negentienhonderd en zesenzestig.
 2. Zetel
  1. De vereniging is gevestigd in de gemeente Oude IJsselstreek
  2. De vereniging bezit volledige rechtsbevoegdheid.
  3. De vereniging is ingeschreven in het Handelsregister, dat gehouden wordt bij de Kamer van Koophandel.
 3. Doelen
  1. De vereniging heeft als doel het beoefenen en bevorderen van het tennisspel in al haar verschijningsvormen, binnen het verband van de Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond (hierna: KNLTB), waaronder begrepen andere spelvormen waarbij gebruik wordt gemaakt van een racket, of vergelijkbaar spelmateriaal en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
  2. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door:
   1. aan te sluiten bij de KNLTB;
   2. het geven van gelegenheid tot het beoefenen van het tennis- en/of padelspel;
   3. het vormen van een band tussen haar leden;
   4. het maken van reclame voor het tennis- en/of padelspel;
   5. het vertegenwoordigen van haar leden tegenover de KNLTB;
   6. het nemen van maatregelen, die kunnen leiden tot het verhogen van het spelpeil van de leden van de vereniging;
   7. het uitschrijven van en deelnemen aan wedstrijden, speciaal ook door het deelnemen aan de door de KNLTB georganiseerde competities;
   8. het verbreiden van de regels van het tennis- en/of padelspel onder de leden;
   9. alle wettig geoorloofde middelen die de vereniging verder ten dienste staan;
   10. al hetgeen te dezer zake nader is omschreven in het na te noemen Huishoudelijk Reglement.
 4. Inrichting
  1. Organen van de vereniging zijn: het bestuur en de algemene vergadering, alsmede alle overige personen en commissies die krachtens de statuten door de algemene vergadering zijn belast met een nader omschreven taak en aan wie daarbij door de algemene vergadering beslissingsbevoegdheid is toegekend.
  2. De vereniging kent in elk geval een kascommissie.
  3. De organen van de vereniging als bedoeld in lid 1 bezitten geen rechtspersoonlijkheid.
 5. Leden en donateurs
  1. De vereniging kent:
   1. seniorleden;
   2. juniorleden;
   3. donateurs.
  2. Seniorleden van de vereniging zijn natuurlijke personen die voor de eerste januari van het verenigingsjaar de zeventienjarige leeftijd hebben bereikt en die de tennis- en/of padelsport actief beoefenen of beoefend hebben.
  3. Juniorleden zijn natuurlijke personen die voor de eerste januari van het verenigingsjaar de zeventienjarige leeftijd nog niet hebben bereikt en die de tennis- en/of padelsport actief beoefenen of beoefend hebben.
  4. Alleen diegenen die voor de duur van hun lidmaatschap ook lid zijn van de KNLTB, kunnen lid zijn van de vereniging.
  5. Donateurs zijn zij, die in de vereniging geen speelrecht hebben, doch die zich bereid hebben verklaard de vereniging geldelijk of anderszins te steunen.
  6. Donateurs zijn geen leden in de zin der wet, maar zij hebben behoudens dat zij geen stemrecht hebben, niet tot bestuurslid kunnen worden benoemd, noch de bevoegdheid hebben als bedoeld in artikel 15, lid 4 overigens dezelfde rechten en verplichtingen als in de wet en deze statuten aan seniorleden zijn toegekend en opgelegd. In afwijking van de contributieverplichting die geldt voor leden, betalen donateurs uitsluitend de donateursbijdrage. Bij een stemming in de algemene vergadering hebben donateurs een adviserende stem.
  7. Op voorstel van het bestuur kan de algemene vergadering een lid wegens bijzondere verdiensten voor de vereniging het predicaat “erelid” of “lid van verdienste” verlenen.
  8. Het bestuur houdt een register bij waarin onder andere de namen, adressen en geboortedata alsmede (indien mogelijk) een telefoonnummer en persoonlijk e-mailadres van de leden en donateurs zijn opgenomen, een en ander op een door het bestuur aan te geven wijze. In het register worden alleen die gegevens bijgehouden die voor het realiseren van het doel van de vereniging noodzakelijk zijn.
  9. Het bestuur kan na een voorafgaand besluit van de algemene vergadering geregistreerde gegevens aan derden verstrekken, behalve van het lid of de donateur die tegen deze verstrekking bij het bestuur schriftelijk bezwaar heeft gemaakt. De verplichting om de algemene vergadering hierover te laten besluiten en het recht op bezwaar geldt niet voor de noodzakelijk door de vereniging aan derden te verstrekken gegevens, waaronder de verstrekking van gegevens aan de KNLTB en gegevens die aan overheden of instellingen dienen te worden verstrekt in verband met een wettelijke verplichting.
 6. Aanmelding en toelating
  1. Het bestuur beslist over de toelating van seniorleden, juniorleden en donateurs. Nadere regels over de aanmelding en toelating kunnen worden gesteld bij besluit van het bestuur en/of bij reglement.
  2. Bij niet-toelating door het bestuur tot seniorlid of juniorlid kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten, echter slechts met een meerderheid van tenminste tweederde van de geldig uitgebrachte stemmen.
  3. Door aanmelding als lid machtigt het lid de vereniging om hem als lid aan te melden bij de KNLTB.
  4. Tot het lidmaatschap van de vereniging kunnen niet worden toegelaten degenen die niet tot het lidmaatschap van de KNLTB worden toegelaten, of van wie de KNLTB het lidmaatschap heeft beëindigd.
 7. Algemene verplichtingen leden
  1. De leden zijn verplicht:
   1. de statuten, reglementen en besluiten van organen van de vereniging na te leven;
   2. de statuten, reglementen en besluiten van organen van de KNLTB na te leven;
   3. de statuten, reglementen en besluiten van de Stichting Instituut Sportrechtspraak na te leven indien en voor de duur dat de KNLTB het uitoefenen van haar tuchtrechtspraak heeft opgedragen aan voornoemde stichting;
   4. de belangen van de vereniging en/of van de KNLTB niet te schaden;
   5. alle overige verplichtingen welke de vereniging in naam of ten behoeve van de leden aangaat of welke uit het lidmaatschap van de vereniging voortvloeien, te aanvaarden en na te komen.
  2. Het bestuur van de vereniging kan in naam van de leden verplichtingen tegenover derden aangaan, uitsluitend voor zover de algemene vergadering het bestuur daartoe vertegenwoordigingsbevoegd heeft verklaard.
 8. Contributie en andere verplichtingen leden
  1. De senior- en juniorleden betalen een jaarlijkse contributie, die bij besluit van de algemene vergadering wordt vastgesteld, en die per categorie kan worden bepaald.
  2. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen.
  3. De algemene vergadering kan bepalen dat nieuw toegetreden leden een entreegeld moeten betalen.
  4. Bij tussentijdse beëindiging van het lidmaatschap blijft de verplichting tot betaling van de contributie en eventuele nadere verplichtingen tot aan het eind van het verenigingsjaar bestaan. In bijzondere situaties kan het bestuur hiervan afwijken.
  5. Ereleden en leden van verdienste zijn vrijgesteld van de verplichting tot betaling van contributie.
  6. Naast de in lid 1 van dit artikel genoemde contributie betalen alle leden de KNLTB-contributie, welke door de vereniging jaarlijks aan de KNLTB wordt afgedragen.
  7. Behalve in deze statuten kunnen aan de leden verplichtingen worden opgelegd bij reglement, (gedrags-)codes of bij besluit van het bestuur of van de algemene vergadering. De verplichtingen kunnen ook inhouden, naast financiële verplichtingen, het uitvoeren van vrijwilligerswerkzaamheden ten behoeve van de vereniging.
  8. Een lid is verplicht zijn financiële verplichtingen op de door de vereniging aangegeven datum (de vervaldatum) te voldoen. Indien het lid een maand na de vervaldatum niet geheel aan zijn financiële verplichtingen heeft voldaan, is hij vanaf die datum zonder recht van beroep uitgesloten van deelname aan de activiteiten van de vereniging totdat hij geheel aan zijn financiële verplichtingen heeft voldaan. Gedurende die periode kan het lid in de vereniging geen rechten uitoefenen en blijft hij verplicht te voldoen aan alle verplichtingen welke uit het lidmaatschap voortvloeien.
  9. Indien een lid niet tijdig voldoet aan zijn financiële verplichtingen tegenover de vereniging is het lid vanaf de vervaldatum over het verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Blijft het lid geheel of gedeeltelijk in gebreke, nadat hem een nieuwe termijn voor betaling is gegund, dan is het lid behalve de wettelijke rente ook het wettelijke percentage incassokosten over het oorspronkelijke bedrag verschuldigd. Volhardt het lid in zijn verzuim, dan is hij naast de wettelijke rente en genoemde incassokosten ook alle redelijkerwijs voor de inning van zijn schuld aan de vereniging door een advocaat of deurwaarder gemaakte kosten verschuldigd, tenzij de rechter anders beslist.
  10. Leden onthouden zich tegenover andere leden van elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering, in verbale, non-verbale of fysieke zin, alsmede van (verbaal) geweld, racistische uitlatingen e.d., opzettelijk of onopzettelijk, die door het andere lid, die het ondergaat, als ongewenst of gedwongen wordt ervaren. Het in strijd handelen met deze bepaling geldt als een overtreding.
 9. Straffen
  1. Strafbaar is elk handelen of nalaten in strijd met de statuten, reglementen, codes en/of besluiten van organen van de vereniging, of waardoor de belangen van de vereniging worden geschaad.
  2. Tevens is strafbaar elk handelen of nalaten dat in strijd is met de statuten, reglementen ‐ wedstrijdbepalingen daaronder begrepen ‐ en/of met besluiten van organen van de KNLTB, of waardoor de belangen van de tennis en/of padelsport in het algemeen en van de bond in het bijzonder worden geschaad.
  3. Voor zover deze bevoegdheid niet aan een commissie belast met de tuchtrechtspraak is opgedragen, is het bestuur bevoegd om, in geval van strafbare handelingen of gedragingen zoals bedoeld in lid 1 en 2, de volgende straffen op te leggen:
   1. berisping;
   2. tuchtrechtelijke boete;
   3. schorsing;
   4. ontzetting (royement).
  4. Tuchtrechtelijke boetes kunnen worden opgelegd tot de bij reglement vastgestelde maxima.
  5. Schorsingen kunnen worden opgelegd voor de bij reglement aangegeven maximum perioden. Gedurende de periode dat een lid is geschorst, heeft hij geen toegang tot een algemene vergadering en kan hij aldaar niet aan de stemming deelnemen, terwijl hem bovendien gedurende deze periode ook andere aan het lidmaatschap verbonden rechten kunnen worden ontzegd. Schorsing door de KNLTB brengt schorsing als lid van de vereniging met zich mee.
  6. Ontzetting (royement) kan alleen worden uitgesproken indien een lid in ernstige mate in strijd met de statuten, reglementen en/of besluiten van de organen van de vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
  7. Ontzetting (royement) kan slechts door het bestuur worden uitgesproken.
  8. Nadat het bestuur tot ontzetting (royement) heeft besloten, wordt het betrokken lid ten spoedigste door middel van een aangetekend schrijven van het besluit, met opgave van redenen, in kennis gesteld. De betrokkene is bevoegd binnen één maand na ontvangst van deze kennisgeving in beroep te gaan bij een algemene vergadering, die in haar eerstvolgende vergadering met meerderheid beslist. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst, met dien verstande dat de betrokkene voor het voeren van verweer toegang heeft tot de eerstvolgende algemene vergadering en bevoegd is aldaar het woord te voeren. De betrokkene is tevens bevoegd zich in bedoelde vergadering door een raadsman te doen bijstaan.
  9. In geval van overtredingen als bedoeld in lid 2 is het betrokken lid onderworpen aan de bepalingen van het tuchtreglement van de KNLTB.
 10. Einde van het lidmaatschap
  1. Het lidmaatschap van de vereniging eindigt:
   1. door het overlijden van het lid;
   2. door schriftelijke opzegging door het lid aan de secretaris van het bestuur;
   3. door opzegging namens de vereniging; deze opzegging kan worden gedaan, wanneer een lid niet meer voldoet aan de vereisten die door de statuten voor het lidmaatschap zijn gesteld, wanneer hij zijn verplichtingen tegenover de vereniging niet nakomt, wanneer hij het lidmaatschap van de KNLTB verliest, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren;
   4. door ontzetting; zoals bepaald in artikel 9 lid 6, 7 en 8.
  2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar en met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken.
  3. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.
  4. Een opzegging in strijd met het bepaalde in lid 2 van dit artikel doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip, volgende op de datum waartegen was opgezegd.
  5. Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit, waarbij de verplichtingen van de leden van geldelijke aard zijn verzwaard, te zijnen opzichte uit te sluiten.
  6. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond dat redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren, staat de betrokkene binnen een maand na de ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open bij de algemene vergadering. Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
  7. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijven de contributie zoals bedoeld in artikel 8 lid 1 en de KNLTB contributie zoals bedoeld in artikel 8 lid 6 over het gehele verenigingsjaar verschuldigd.
  8. In de gevallen genoemd in lid 1 onder a, c en d van dit artikel, eindigt het lidmaatschap onmiddellijk.
  9. Indien een lid door de KNLTB uit het lidmaatschap is ontzet of het bondslidmaatschap op andere wijze is beëindigd, is het bestuur, na het onherroepelijk worden van deze ontzetting of beëindiging, verplicht het lidmaatschap van het desbetreffende lid met onmiddellijke ingang op te zeggen.
  10. Het bestuur draagt er zorg voor dat leden de voor opzegging van het lidmaatschap noodzakelijke informatie eenvoudig kunnen raadplegen. De informatie wordt in ieder geval opvallend vermeld op de hoofdpagina van de website en/of makkelijk toegankelijk gemaakt via andere communicatiemiddelen.
 11. Bestuur
  1. Het bestuur bestaat uit tenminste 3 leden, waaronder een voorzitter, een secretaris en een penningmeester, die allen handelingsbekwaam moeten zijn.
  2. Bestuursleden worden gekozen en benoemd door de algemene vergadering uit een lijst van door het bestuur en/of ten minste vijf leden voorgedragen kandidaten. Verkiesbaar tot bestuurslid zijn alleen senior- en ereleden, alsmede leden van verdienste.
  3. Indien de voordracht één kandidaat voor een te vervullen plaats bevat, heeft een besluit over de voordracht tot gevolg dat de kandidaat is benoemd, tenzij het bindende karakter aan de voordracht wordt ontnomen. Is geen voordracht opgemaakt, of besluit de algemene vergadering dat ter vergadering kandidaten kunnen worden gesteld, dan is de algemene vergadering vrij in de keus.
  4. Het lidmaatschap van het bestuur is tevens onverenigbaar met het lidmaatschap van de kascommissie;
  5. De voorzitter wordt door de algemene vergadering in functie gekozen; de overige bestuursfuncties worden door de gekozenen in onderling overleg verdeeld.
  6. De wijze van verkiezing, aftreden en/of vervanging van bestuursleden kan nader bij reglement worden geregeld.
  7. De algemene vergadering kan een bestuurslid te allen tijde ontslag verlenen.
   Het bestuurslidmaatschap eindigt ook wanneer het lidmaatschap van de vereniging eindigt, en wanneer het bestuurslid zijn functie wenst neer te leggen.
  8. Bij een vacature in het bestuur benoemt de eerstvolgende algemene vergadering een opvolger.
  9. Indien in het bestuur één of meer vacatures ontstaan, blijven de overblijvende bestuursleden een bevoegd college vormen, tenzij het aantal zitting hebbende bestuursleden minder bedraagt dan 3. In dat laatste geval zijn de overgebleven bestuursleden verplicht binnen een termijn van één maand na het ontstaan van de laatste vacature een algemene vergadering bijeen te roepen, waarin wordt voorzien in de ontstane vacatures.
  10. Bij ontstentenis of belet van alle bestuursleden berust het bestuur tijdelijk bij de door de algemene vergadering aan te wijzen personen. Voor de gedurende deze periode verrichte bestuursdaden worden de aangewezen personen met een bestuurder gelijkgesteld.
  11. Bestuursbesluiten worden genomen bij meerderheid van geldig uitgebrachte stemmen.
  12. Bestuursbesluiten kunnen ook buiten vergadering geschieden, mits alle in functie zijnde bestuursleden schriftelijk of langs elektronische weg hun stem voor het betrokken voorstel hebben uitgebracht.
  13. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de vereniging. Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de algemene vergadering.
  14. Van het verhandelde in elke vergadering worden notulen opgemaakt, die door de voorzitter en secretaris worden vastgesteld en ondertekend.
  15. Door de algemene vergadering kunnen aan het bestuur juniorleden en/of ondersteunende leden als adviseurs worden toegevoegd.
  16. Bij reglement kunnen nadere regels aangaande de vergaderingen van en de besluitvorming door het bestuur worden gegeven.
 12. Taak en bevoegdheden van het bestuur
  1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging.
  2. Bij de vervulling van hun taak richten de bestuurders zich naar het belang van de vereniging en de daarmee verbonden organisatie.
  3. Het bestuur stelt een adequaat controlesysteem op. Hierin wordt in elk geval opgenomen dat met betrekking tot betalingen het “vier ogen principe” wordt toegepast.
  4. Ieder bestuurslid is tegenover de vereniging gehouden tot een behoorlijke vervulling van de hem opgedragen taak. Indien het een aangelegenheid betreft die tot de werkkring van twee of meer bestuursleden behoort, is ieder van hen geheel aansprakelijk ter zake van een tekortkoming, tenzij deze niet aan hem is te wijten en hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af te wenden.
  5. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur worden benoemd.
  6. Het bestuur is bevoegd uitgaven te doen binnen de door de algemene vergadering vastgestelde begroting. Bij overschrijding van de begroting met meer dan een door de Huishoudelijk reglement vastgesteld bedrag zal voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering worden gevraagd.
  7. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd tot:
   1. het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen;
   2. het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt;
   3. het verrichten van rechtshandelingen waarvan de financiële betekenis of onbepaald is of een bij Huishoudelijk Reglement te bepalen bedrag te boven gaat, of waardoor de vereniging voor langer dan één jaar gebonden wordt;
   4. het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een bankkrediet wordt verleend;
   5. het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden;
   6. het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten.
   7. Op het ontbreken van deze goedkeuringen kan door en tegen derden geen beroep worden gedaan.
 13. Vertegenwoordiging
  1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging, voor zover uit de wet niet anders voortvloeit.
  2. De vereniging wordt voorts in en buiten rechte vertegenwoordigd door de voorzitter tezamen met de secretaris of tezamen met de penningmeester, dan wel bij afwezigheid van één van de genoemden tezamen met een ander bestuurslid.
  3. Het bestuur is bevoegd aan anderen een schriftelijke volmacht te verlenen, op grond waarvan deze bevoegd zijn de vereniging in de in de volmacht omschreven gevallen te vertegenwoordigen.
  4. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging die aan het bestuur of aan bestuursleden toekomt, is onbeperkt en onvoorwaardelijk, voor zover uit de wet niet anders voortvloeit. Een wettelijk toegelaten of voorgeschreven beperking van of voorwaarde voor de bevoegdheid tot vertegenwoordiging kan slechts door de vereniging worden ingeroepen.
  5. De uitsluiting, beperkingen en voorwaarden gelden mede voor de bevoegdheid tot vertegenwoordiging van de vereniging met betrekking tot de in artikel 12 lid 7 bedoelde handelingen.
  6. Bestuursleden aan wie krachtens de statuten of op grond van een volmacht vertegenwoordigingsbevoegdheid is toegekend, oefenen deze bevoegdheid niet uit dan nadat tevoren een bestuursbesluit is genomen waarbij tot het aangaan van de desbetreffende rechtshandeling is besloten.
 14. Rekening en verantwoording
  1. Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar.
  2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te houden, dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
  3. Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering, zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur. Deze stukken dienen door alle bestuurders te worden ondertekend. Indien de ondertekening van één van hen ontbreekt, dient hiervan onder opgave van reden melding te worden gemaakt.
  4. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van tenminste twee personen die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. Deze commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit. Verkiezing, vervanging en/of aftreden van deze commissieleden wordt nader geregeld bij het huishoudelijk reglement.
  5. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de in lid 4 bedoelde commissie zich door een deskundige laten bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage van de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.
  6. De last van de in lid 4 en 5 bedoelde commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, doch slechts door benoeming van een andere commissie.
  7. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 2 en 3 zeven jaar lang te bewaren.
 15. Algemene vergaderingen
  1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan anderen zijn opgedragen.
  2. Op de jaarvergadering, als bedoeld in artikel 14 lid 3 komen onder meer aan de orde:
   1. de notulen van de laatstgehouden algemene vergadering;
   2. het jaarverslag, als bedoeld in artikel 14 lid 3;
   3. het verslag door de commissie, als bedoeld in artikel 14 lid 4;
   4. de rekening en verantwoording, als bedoeld in artikel 14 lid 3;
   5. de benoeming van de in artikel 14 lid 4 genoemde commissie voor het volgende verenigingsjaar;
   6. de vaststelling van de contributie en eventueel entreegeld;
   7. de begroting van het volgende verenigingsjaar;
   8. de toegestane afwijking van de begroting door het bestuur zoals bedoeld in artikel 12 lid 6;
   9. de verkiezing van de voorzitter van het bestuur;
   10. de verkiezing van de andere bestuursleden;
   11. de verkiezing van commissies;
   12. voorstellen van de zijde van het bestuur;
   13. voorstellen, ingediend door tenminste vijf stemgerechtigde leden;
   14. wat verder ter tafel komt.
  3. Andere algemene vergaderingen dan de in het vorige lid bedoelde jaarvergadering worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk acht of wanneer het daartoe volgens de wet of de statuten is verplicht.
  4. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste eentiende van het aantal stemgerechtigde leden verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken na indiening van het verzoek. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig artikel 16, of bij advertentie in tenminste één ter plaatse waar de vereniging is gevestigd veel gelezen dagblad.
 16. Bijeenroeping algemene vergadering
  1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping geschiedt schriftelijk per gewone post of digitaal aan de (e-mail)adressen van alle leden met inachtneming van een termijn van ten minste veertien dagen, zulks met inachtneming van de artikelen 20 en 21.
  2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het bepaalde in de artikelen 20 en 21.
  3. Bij de oproeping wordt tevens vermeld of toepassing wordt gegeven aan de mogelijkheid om door middel van een elektronisch communicatiemiddel deel te nemen aan de vergadering en eventuele aanvullende voorwaarden die daarbij gelden.
 17. Toegang en stemrecht
  1. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden van de vereniging.
   Géén toegang hebben geschorste bestuursleden en met inachtneming van het bepaalde in artikel 9 lid 5 geschorste leden.
  2. Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist de algemene vergadering.
  3. Ieder lid van de vereniging, dat niet is geschorst, heeft één stem.
  4. De uitoefening van de stem van juniorleden komt uitsluitend toe aan hun wettelijk vertegenwoordiger.
  5. Het uitbrengen van zijn stem bij volmacht is niet toegestaan.
  6. Stemgerechtigde leden kunnen in de algemene vergadering hun stemrecht uitoefenen door middel van een elektronisch communicatiemiddel. Het bestuur kan hieraan nadere voorwaarden verbinden of besluiten dat deze mogelijkheid voor een bepaalde algemene vergadering niet wordt geboden.
  7. Voor de toepassing van het stemmen door middel van een elektronisch communicatiemiddel draagt het bestuur ervoor zorg dat de stemgerechtigde via het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering en het stemrecht kan uitoefenen.
  8. Het bestuur draagt er in de in lid 6 bedoelde vergaderingen voor zorg dat de stemgerechtigde via het elektronisch communicatiemiddel kan deelnemen aan de beraadslaging.
  9. Stemmen die voorafgaand aan de algemene vergadering via een elektronisch communicatiemiddel worden uitgebracht, maar niet eerder dan op de dertigste dag voor die van de vergadering, worden gelijkgesteld met stemmen die ten tijde van de vergadering worden uitgebracht.
  10. Onverminderd het bepaalde in artikel 17 lid 3 hebben bestuursleden in de algemene vergadering tevens een raadgevende stem.
 18. Voorzitterschap - notulen
  1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur of zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt één van de andere bestuursleden, door het bestuur aan te wijzen, op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering zelf in haar leiding.
  2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gehouden, die na goedkeuring door de algemene vergadering in haar eerstvolgende vergadering alsdan door de voorzitter en de notulist worden vastgesteld en ondertekend.
  3. Zij die de vergadering bijeenroepen als bedoeld in artikel 15, lid 4, kunnen notarieel proces verbaal van het verhandelde doen opmaken.
 19. Besluitvorming
  1. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de vergadering een besluit is genomen, is beslissend.
   Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
  2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoelde oordeel de juistheid ervan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
  3. Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene vergadering genomen met meerderheid van geldig uitgebrachte stemmen.
  4. Blanco stemmen worden beschouwd niet te zijn uitgebracht.
  5. Indien bij een verkiezing van personen niemand de meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede stemming plaats. Heeft ook dan niemand de meerderheid verkregen, dan vinden herstemmingen plaats totdat hetzij één persoon de meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken. Bij gemelde herstemmingen (waaronder niet is begrepen de tweede stemming) wordt telkens gestemd tussen de personen, op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon, op wie bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht. Is bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan één persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt, op wie van die personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht. In geval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen.
  6. Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van personen, dan is het voorstel verworpen.
  7. Stemmingen niet rakende verkiezing van personen, geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden zulks vóór de stemming verlangt. Stemmingen over personen geschieden uitsluitend schriftelijk. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke of schriftelijke stemming verlangt.
  8. Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering.
  9. Zolang in een algemene vergadering alle leden aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, omtrent alle aan de orde komende onderwerpen dus mede een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding ook al heeft geen oproeping plaatsgehad of is deze niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift omtrent het oproepen en houden van vergaderingen of een daarmee verband houdende formaliteit niet in acht genomen.
 20. Statutenwijziging
  1. De statuten van de vereniging kunnen worden gewijzigd door een besluit van een algemene vergadering, mits de oproeping tot deze vergadering ten minste veertien dagen tevoren heeft plaatsgevonden en in de oproeping het voorstel tot statutenwijziging woordelijk is vermeld.
  2. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen vóór de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden.
  3. Een besluit tot statutenwijziging moet worden genomen met een meerderheid van ten minste tweederde van de geldig uitgebrachte stemmen, waarin tenminste tweederde van het aantal stemgerechtigde leden aanwezig is. Is niet tweederde van de stemgerechtigde leden aanwezig, dan wordt binnen drie weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal aanwezige stemgerechtigde leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van tenminste tweederde van de geldig uitgebrachte stemmen.
  4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat:
   1. het bestuur van de KNLTB, door het bestuur van de vereniging daarom verzocht, schriftelijk te kennen heeft gegeven geen bezwaar te hebben tegen de voorgestelde statutenwijziging, en:
   2. van deze statutenwijziging een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd.
 21. Ontbinding en vereffening
  1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering; het bepaalde in de leden 1 en 2 van artikel 20 is van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat een besluit tot ontbinding, slechts genomen kan worden met een meerderheid van ten minste tweederde van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin ten minste twee/derde van de stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Is niet twee/derde van de stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt binnen vier weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
  2. De vereffening van het vermogen van de ontbonden vereniging geschiedt door het bestuur, tenzij bij het besluit tot ontbinding één of meer anderen tot vereffenaar zijn aangewezen.
  3. Bij het besluit tot ontbinding bepaalt de algemene vergadering de bestemming van een eventueel batig saldo, waarbij bv. geldt dat dit aansluit bij een maatschappelijke doelstelling.
  4. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en reglementen voor zover mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden "in liquidatie".
 22. Reglementen
  1. De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement alsook andere reglement(en) vaststellen.
  2. Een reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met statuten.
 23. Slotbepalingen
  1. Alle officiële mededelingen van de vereniging worden bekend gemaakt op de website van de vereniging of op een andere door het bestuur bepaalde wijze.
  2. Onder oproep, bijeenroepen, (schriftelijke) uitlating of mededeling of kennisgeving wordt tevens verstaan: een bericht per e-mail aan het e-mailadres dat door het lid voor dit doel is opgegeven, waarbij geldt dat het lid uitdrukkelijk heeft ingestemd om zodanige berichten langs deze weg te ontvangen.
  3. Onder ter inzagelegging wordt (mede) verstaan: toegankelijk maken voor de leden op de website of enig andere via een elektronisch communicatiemiddel te bereiken plaats van de vereniging.
  4. Onder bijeenkomst of vergadering wordt verstaan een bijeenzijn van meerdere personen die met elkaar spreken, waaronder naast lijfelijk bijeenzijn tevens wordt verstaan het deelnemen aan het gesprek via telefoon of elektronisch communicatiemiddel, mits de identiteit van de niet-lijfelijk aanwezige(n) voldoende kan worden vastgesteld en dit door de fungerend voorzitter goedgekeurd wordt en in notulen of het verslag daarvan melding wordt gemaakt. Stemgerechtigden kunnen hun stemrecht uitoefenen door middel van het hiervoor bedoelde elektronische communicatiemiddel, mits de stemgerechtigde via het elektronische communicatiemiddel rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering en kan deelnemen aan de beraadslaging.
  5. In alle gevallen waarin de statuten, het huishoudelijk reglement of ander reglement niet voorzien, beslist het bestuur.