Lesreglement jeugdleden

Onderstaande regels zijn van toepassing op de tennistrainingen naast het huishoudelijk reglement en het baanreglement:

 • Alleen speelgerechtigde leden van de VLTC kunnen tennisles afnemen.
 • Een lesuur duurt 60 minuten, waarvan 50 minuten les en 10 minuten vrij zijn in te vullen door bijvoorbeeld warming-up of inspelen.
 • De 1,5 uurs-trainingen duren 90 minuten, waarvan 80 minuten les en 10 minuten vrij zijn in te vullen door bijvoorbeeld warming-up of inspelen.
 • Een half uur les duurt 30 minuten waarvan 25 minuten les 5 minuten vrij in te vullen zijn door bijvoorbeeld door bijvoorbeeld warming-up of inspelen.
 • De lessen worden gegeven op het tijdstip dat is overeengekomen met de leraar/vereniging.
 • Indeling naar niveau en leeftijd is voorbehouden aan de trainer in overleg met de vereniging.
 • Les- en uitvaldata zullen door de leraar bekend worden gemaakt (via WhatsApp).
 • Als er door weersomstandigheden niet getennist kan worden op de banen, dan wordt de les in de binnenhal gegeven. De trainer informeert de ouders hierover (via WhatsApp).
 • Eenmaal aangevangen lessen worden niet ingehaald.
 • Als een les om een andere reden niet door kan gaan, dan wordt deze verplaatst naar één van de reservedata in het lesrooster.
 • Bij ziekte/blessure of afwezigheid, meld je de trainer dat je niet komt.
 • Bij afwezigheid van de cursist, om welke reden dan ook, verliest deze het recht op de (groeps)les.
 • De cursist kan een aan hem te geven les niet overdragen aan een derde, tenzij na toestemming van trainer en de vereniging.
 • Aanmelding voor de tennistrainingen is bindend. Dit betekent dat betaling vereist is, ook als je om welke reden dan ook niet kunt deelnemen.
 • Bij tussentijdse beëindiging van lessen door cursist c.q. wettelijke vertegenwoordiger (blessures, ziekte, verhuizing) blijft het totale lesgeld verschuldigd.
 • Het lesgeld dient via automatische incasso (af te geven machtiging aan de vereniging) te worden voldaan aan de vereniging.
 • Iedereen die van de tennisleraar tennisles ontvangt, wordt geacht van de inhoud van dit reglement, het baanreglement en het huishoudelijk reglement op de hoogte te zijn.
 • In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van de vereniging.

Aanvullende regels

 • VLTC is niet verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en eventueel daaruit voortvloeiende schade, noch voor diefstal of beschadiging van goederen van junioren en jong-senioren, evenals blessures.
 • Houd het tennispark, kantine en de kleedkamers schoon en neem alle afval mee van de banen en deponeer het in de daarvoor bestemde afvalbakken.
 • (Brom)fietsen horen in de daarvoor bestemde rekken te staan bij de toegang van het park.
 • Eventuele schade die op het park moedwillig wordt aangericht, zal worden verhaald op de desbetreffende persoon.
 • Betreed de tennisbaan alleen met tenniskleding en voor de ondergrond geschikte tennisschoenen, teneinde beschadiging van de tennisbanen te voorkomen.