Huishoudelijk reglement

Artikel 1

De leden zijn verplicht strikt te houden aan het baanreglement en aan de schriftelijke of mondelinge aanwijzingen van de leden van het bestuur of daartoe aangewezen persoon/personen.

Artikel 2

De leden zijn verplicht:- adresveranderingen zo spoedig mogelijk aan de secretaris op te geven;- de contributie te voldoen voor 1 april van het desbetreffende verenigingsjaar.

Artikel 3

Tot het bijeenroepen van een bestuursvergadering is de voorzitter bevoegd. Hij is daartoe verplicht op verzoek van tenminste drie bestuursleden. Indien aan dit verzoek binnen 14 dagen geen gevolg wordt gegeven en de bestuursvergadering niet binnen 28 dagen na indiening van het verzoek wordt gehouden, zijn de verzoekers zelf tot bijeenroeping bevoegd.

Artikel 4

Kandidaatstelling voor een door de algemene vergadering te verkiezen functionaris geschiedt door het bestuur en/of door 10 stemgerechtigde leden. Kandidaatstelling door het bestuur geschiedt, nadat het bestuur zich heeft vergewist, dat de te stellen kandidaten een eventuele benoeming zullen aanvaarden. Kandidaatstelling door de leden geschiedt door middel van inlevering bij de secretaris of voorzitter van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring, vergezeld schriftelijk van een bereidverklaring van de gestelde kandidaat, 24 uur voor aanvang van de algemene vergadering.

Artikel 5

De agenda van de algemene vergadering bevat, behalve de uit de statuten of de voorgaande artikelen van dit reglement voortvloeiende punten, ieder voorstel, dat tenminste 3 weken voor datum van de algemene vergadering tenminste 10 stemgerechtigde leden schriftelijk bij de secretaris is ingediend, alsmede al hetgeen tot bijeenroeping van de vergadering bevoegden daarin wensen op te nemen.

Artikel 6

Alle op de agenda van de algemene vergadering voorkomende punten worden in die vergadering aan de orde gesteld en behandeld.Bij ieder punt wordt tevens behandeld door mondeling door een lid staande de vergadering gedaan voorstel, indien dit rechtstreeks met het aan de orde zijnde agendapunt samenhang.

Artikel 7

De algemene vergadering kan een of meer commissies instellen met algemene of bijzondere opdrachten, welke zicht niet mogen uitstrekken buiten de grenzen der bevoegdheden van de vastgestelde commissies.Deze commissies en de door het bestuur ingestelde commissies blijven te allen tijde verantwoordelijk tegenover de instantie die hen heeft ingesteld. Bij of na de vaststelling kunnen tevens bevoegdheden en verplichtingen van iedere commissie worden geregeld of gewijzigd.De commissies – met uitzondering van de commissie als bedoeld in artikel 11 lid 4 van de Statuten – kunnen te allen tijde door het bestuur worden ontbonden. Ook kunnen een of meer leden daarvan als zodanig door het bestuur worden ontslagen en al dan niet door anderen worden vervangen.

Artikel 8

De commissie, als bedoeld in artikel 11, lid 4 van de Statuten, bestaande uit twee leden, wordt bij haar benoeming telkens geldend voor een jaar, aangevuld met een plaatsvervangend lid, dat bij ontstentenis van een van de commissieleden diens plaats zal innemen.Dit plaatsvervangend lid zal in het volgende verenigingsjaar, bij voorkeur, door de algemene vergadering worden benoemd tot lid van de commissie in de plaats van dat lid van de commissie, dat het langst in de commissie zitting gehad heeft.

Artikel 9

In geval van verkiezing wordt over iedere benoeming apart gestemd.Door de algemene vergadering kan slechts worden gekozen een persoon, die is kandidaat gesteld op de wijze als bij de Statuten en/of Huishoudelijke Reglement is geregeld. Dit geldt niet ten aanzien van de benoeming van ereleden.

Artikel 10

Op de statutaire wijze tot verenigingsbestuurder benoemde is verplicht, het bestuurslidmaatschap te aanvaarden. Hij wordt gekozen voor een periode van vier jaar. Hij is bevoegd tot het bijwonen van alle bestuursvergaderingen, tot het daarin voeren van het woord en het daarin uitbrengen van zijn stem; ieder bestuurslid heeft een stem. Het stemrecht mag niet door middel van een gemachtigde worden uitgebracht.Elk jaar treedt tenminste een der bestuursleden af volgens een op te maken rooster, waarbij de volgorde als zodanig zoveel mogelijk wordt bepaald naar die van toetreding. De aftredende bestuursleden zijn eenmaal direct herkiesbaar voor een periode van twee jaar. De verkiezing van bestuursleden ter vervanging van de aftredende geschieden in de eerste algemene vergadering, waarin daartoe de mogelijkheid bestaat.Het bestuurslid, gekozen ter vervulling van een tussentijds ontstane vacature, treedt af op het tijdstip waarop het lid dat hij vervangt, volgens had moeten aftreden.

Artikel 11

In geval van blijvende ontstentenis van alle bestuursleden fungeren de aanwezige, laatstelijk reglementair afgetreden bestuursleden als tijdelijk bestuur.

Artikel 12

Schade aan de vereniging of een harer bezittingen toegebracht of mede veroorzaakt door een lid, kan door het bestuur geheel of ten dele op dat lid worden verhaald.

Artikel 13

Het bedrag als bedoeld in artikel 10 lid 3 onder sub c der Staturen wordt gesteld op f 25.000.

Artikel 14

Het bestuur is onder andere verplicht op overzichtelijke wijze een volledige administratie bij te houden van:a. namen en adressen van de in artikel 4 der Staturen bedoelde personen;b. presentielijsten en notulen van alle algemene vergaderingen en vergaderingen van het bestuur.

Artikel 15

Op het aanmeldingsformulier, als bedoeld in artikel 5 lid 1 van de Statuten dient vermeld te worden naam, voornamen, woonplaats, adres, geboortejaar en datum, telefoonnummer en datum van aanmelding.

Artikel 16

Een ieder lid kan inzage verkrijgen of een exemplaar van de statuten en dit reglement tegen een door het bestuur vast te stellen vergoeding, halen bij de secretaris.